Visio ja strategia

Olet täällä

Visio 2020

Liikkuva ja osallistuva amis – työkykyinen ja luova ammattilainen.

 

Miten tavoitteeseen päästään?

– Toiminnan painopisteet ja kehittäminen strategiakauden aikana

Kattava jäsenpeitto on turvattava. Aktivoimme passiivisia jäsenyhteisöjä ja teemme myös jäsenhankintaa. Otamme ohjelmaan säännölliset oppilaitosvierailut ja tapaamiset johdon ja yhteyshenkilöiden kanssa.

Yhteyshenkilöiden onnistuminen tehtävässään on edellytys SAKU ry:n toiminnalle. Tarjoamme yhteyshenkilöille riittävästi tukimateriaaleja ja koulutusta. Tapaamme ja kiitämme yhteyshenkilöitä säännöllisesti.

SAKU ry:n toiminnan ensisijainen tavoite on opiskelijoiden työ- ja toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen. Vaikutamme opiskelijoihin kuitenkin pääasiassa henkilöstön kautta. Tarjoamme henkilöstölle materiaaleja, ideoita, tukea ja koulutusta avuksi opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Oma esimerkki on aina puheita vahvempi, joten tuemme myös henkilöstön omaa työkykyä ja hyvinvointia.

Hyvinvoinnin edistämisen työkenttä on laaja. Selkiytämme rooliamme hyvinvoinnin edistäjänä. Toimimme asiantuntijaroolissa liikunnan ja kulttuurin hyödyntämisessä opiskelijahyvinvoinnin ja osallisuuden välineenä, työkykytaitojen huomioimisessa opetuksessa, tutortoiminnassa ja ryhmäyttämisessä sekä asuntolatoiminnan kehittämisessä. Asiantuntijarooli edellyttää toimiston henkilöstöltä myös oman osaamisen kehittämistä.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen on yhteistyötä. SAKU ry KOKOAA, KOORDINOI ja KANAVOI. Hyvinvoinnin muiden osa-alueiden osalta olemme tiedon kerääjiä ja jakajia. Teemme yhteistyötä sekä koulutuksen järjestäjien että eri asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Täydennämme yhteistyön kautta omaa asiantuntemustamme. Tarjoamme yhteistyökumppaneille ammatillisen koulutuksen osaamista ja olemme aktiivinen hankekumppani.

Liikuntatoiminnan kehittämisessä huomioimme aiempaa paremmin toiminnan eri kohderyhmät.

  • Seurat ja lajiliitot tarjoavat toimintaa aktiivisille kilpaurheilijoille. SAKU ry:n toiminnassa tämä joukko ei ole keskeisin kohderyhmä.
  • Liikunnallisesti aktiiviset opiskelijat ovat paikallisen toiminnan aktivoijia ja toimintaan innostajia ja sitä kautta tärkeä kohderyhmä myös SAKU ry:lle, vaikka eivät omaan liikuntaansa tukea tarvitsekaan.
  • Satunnaiset liikkujat ja esimerkiksi seuratoiminnasta pois jääneet tai pois pudotetut ovat tärkein kohderyhmä SAKU ry:n kilpailutoiminnalle. Heidän mukaan saamisekseen kilpailutapahtumiin lisätään harrastesarjoja.
  • Liikunnallisesti passiiviset ovat tärkeä kohderyhmä, joita pyritään aktivoimaan mukaan erityisesti paikallisten liikuntatapahtumien ja Liikkuva amis -toiminnan kautta.
  • Täysin liikkumattomat ovat erittäin haastava kohderyhmä, jolle ei juuri liikunnan toimenpiteitä kohdisteta. SAKU ry:n on kuitenkin tavoiteltava täysin liikkumattomien saamista mukaan paikallisiin tapahtumiin, joissa yhteinen tekeminen voi saada myös liikkumaan kuin huomaamatta. Painopisteinä toiminnassa ovat työkykyisyys, ammattialakohtaisuus ja sellainen toiminta, jossa ei ole liian selvää liikuntaleimaa (esim. amisradat, eSports).
  • Huomioimme kaikkien kohderyhmien mutta erityisesti vähän liikkuvien osalta myös muut osallistumisen tavat: joku voi olla enemmän järjestäjä kuin liikkuja; tapahtumajärjestelyissä mukana oleminen on yksi tapa osallistua liikuntatoimintaan.

Jos halutaan tavoitella suuria joukkoja, toimintaa tarvitaan sinne, missä ihmiset valmiiksi ovat. Työpanosta on lisättävä toimintaan, jolla tavoitellaan suuria joukkoja. Paikallisen toiminnan käyntiin saamiseen tarvitaan hyviä kampanjoita ja tukimateriaaleja mutta myös järjestön omaa työpanosta ja tukea jäsenyhteisöille.

Muistamme: pieni on kaunista. Jäsenyhteisöt käyvät läpi historiallisen suuria muutoksia ja oppilaitosten mahdollisuudet ottaa vastaan uutta toimintaa ovat lähivuosina rajalliset. Toteutunut pieni juttu on parempi kuin toteutumatta jäänyt iso. Järjestön toiminta on jo nyt laajaa; uusia toimintoja otetaan mukaan harkiten ja keskitytään uuden keksimisen sijaan nykyisen toiminnan juurtumisen ja levittämisen tukeen.

Koko strategiapaperi ja esittelydiat