Toimiva asuntola nuorille! -selvitys

Olet täällä

SAKU ry on julkaissut selvityksen kunnallisten nuorisotoimien ja ammatillisten oppilaitosten asuntoloiden yhteistyöstä. Selvityksen taustalla oli tarve kartoittaa, tekevätkö ammatillisten oppilaitosten asuntolat yhteistyötä kunnan nuorisotoimen ja nuorisotyöntekijöiden kanssa ja jos tekevät, millaista yhteistyö on. Lisäksi ajatuksena oli tiedustella eri vastaajaryhmiltä, millaisia mahdollisuuksia tai esteitä he yhteistyölle kokevat ja toisaalta, miten he arvioivat yhteistyön hyödyllisyyttä.

Sähköiset kyselyt lähetettiin 2019-2020 vuodenvaihteessa kunnallisille nuorisotoimille sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien osalta asuntolatoiminnasta vastaavalle johdolle, asuntolaohjaajille ja asuntoloissa asuville nuorille. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin puolen vastaajista kunnissa toteutetaan yhteistyötä asuntolan ja kunnan nuorisotoimen välillä.

Asuntolassa asuvat nuoret toivoivat ja myös kiittelivät vastauksissaan monipuolista toimintaa, mahdollisuuksia päästä suunnittelemaan toimintaa ja mahdollisuutta saada mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Toisaalta taas nuorten vastauksissa toistui uusien sosiaalisten tilanteiden jännittäminen sekä toisaalta myös omaehtoisen toiminnan ja valinnan mahdollisuuksien merkitys. Näin ollen on tärkeää, että nuoria kuullaan toiminnan suunnittelussa ja toisaalta annetaan jokaisella oma tapa ja paikka osallistua.

Yhteistyön hyödyllisyyttä perusteltiin kunnallisten nuorisotoimien, oppilaitosten johdon ja asuntolaohjaajien vastauksissa tiedonvaihdolla, yhteisellä kohderyhmällä ja tavoitteilla sekä nuorten osallisuuden ja kohtaamisen edistämisellä. Yhteistyö asuntoloiden ja kunnallisten nuorisotoimien välillä tuo asuntolaohjaajille toivottuja lisäkäsiä ja vertaistukea ja toisaalta edistää Nuorisolain edellyttämää moniammatillista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Osassa vastauksista kunnan nuorisotoimi todetaan myös tärkeäksi oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmien yhteistyökumppaniksi.

Selvityksen tulosten perusteella on suositeltavaa kiinnittää yhteistyön toteuttamisessa huomiota seuraaviin tekijöihin:

1. Nuorten ääni: Nuorille on tarjolla mielekästä ja monipuolista harrastustoimintaa, jonka suunnitteluun otetaan asuntolassa asuvat nuoret mukaan.

2. Vastuunjakaminen ja yhteiset tavoitteet: Tutut verkostot edesauttavat yhteistyötä, mutta ne eivät saa olla yhden henkilön varassa, jotta toiminta ei pääse hiipumaan. Pysyvän toiminnan toteuttamiseksi määritellään toiminnalle yhteiset tavoitteet sekä vastuunjako.

3. Joustavat rakenteet ja toiminnan resursointi: Asuntolaohjaajat ja oppilaitosten johto toivoivat nuorisotoimesta lisäkäsiä ja -resurssia asuntoloihin. Toisaalta taas myös nuorisotoimi kamppailee niukkojen resurssien kanssa. Parhaimmillaan kuitenkin niukoista resursseista saadaan toimivalla yhteistyöllä eniten irti ja tavoitetaan laajempi määrä nuoria.

4. Avoin viestintä ja moniammatillinen sekä monialainen yhteistyö: Toimijoiden tietoisuus toistensa toiminnasta on avainsana yhteistyölle, tässä hyödyttivät valmiit ja tutut kontaktit sekä sujuva tiedonvaihto. Viestintä ja tiedonvaihto edesauttavat moniammatillista yhteistyötä ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamista.

Tutustu suosituksiin ja selvitykseen laajemmin täällä.

Selvitys toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.