Liikettä arkeen SAKU ry:n ohjauksella – myös tutkintoalakohtaisesti!

Olet täällä

SAKU ry hakee 3-5 koulutuksen järjestäjää kehittämään toimintaa, jonka avulla lisätään fyysistä aktiivisuutta ja vähennetään passiivista istumista sekä lisätään alakohtaista liikkumista oppilaitosyhteisöjen arjessa.

Kehittämistyö toteutetaan lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 ilman merkittäviä taloudellisia investointeja kehittämällä toimintatapoja ja olemassa olevia tiloja ja välineitä. Kehittämistyö on mahdollista kytkeä osaksi valitun ammatillisen koulutuksen järjestäjän muuta Liikkuva opiskelu -toimintaa.

Koulutuksen järjestäjältä edellytetään työryhmän nimeämistä toiminnalle ja sille kehittämistyöhön varattavaa työaikaa. Lisäksi edellytetään opetusjärjestelyjä mainittujen lukuvuosien aikana siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin oppimisympäristöihinsä. Kehittämispolulla ohjaajana ja työryhmän tukena toimii SAKU ry:n asiantuntija. Koulutuksen järjestäjä päättää oman panostuksensa määrästä ja asetettavista tavoitteista. SAKU ry saa omaan työpanokseensa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Ensimmäinen lukuvuosi 2020-2021 painottuu ammatillisen koulutuksen järjestäjän liikettä lisäävän toiminnan käynnistämiselle. Toisena lukuvuotena 2021-2022 pääpaino on alakohtaisten liikkumisen lisäämisen toimintatapojen kehittämisessä.

Kehittämispolun eteneminen

1. Päätöksen teko

 • Koulutuksen järjestäjän ylimmän johdon päätös fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä oppilaitosyhteisöjen arjessa ja mukaan lähtevästä tutkintoalasta. Ilmoittautuminen kehittämispolulle.
 • Pedagogisen johdon tekemä päätös ”lupa liikkua” -työryhmän perustamisesta.

2. Resursointi, tavoitteet ja toimintatavoista sopiminen

 • Koulutuksen järjestäjän ja SAKU ry:n yhteistyössä toteuttama suunnittelutilaisuus.
 • Työryhmän tavoite, aikataulu ja talouden raamit. Työryhmässä on tärkeä huomioida niin johdon, opetuksen, opiskelijoiden kuin opiskelijahuollonkin edustus.
 • Kehittämispolun aikataulusta ja työmenetelmistä sopiminen.

3. Lähtötilanteen arviointi ja päätös painotuksista ja ensimmäisistä toimenpiteistä

 • SAKU ry:n edustajan ohjaama tilaisuus, jossa kartoitetaan lähtötilanne ja päätetään, millaisia toimenpiteitä painotetaan: Päätösten pohjalta tavoiteasettelu.
 • Liikkeelle lähtö: ensimmäiset toimenpiteet ja toteutussuunnitelma.

4. Yhteinen työskentely ja kehittämispalaverit, 3-5 kertaa lukuvuoden 2020-2021 aikana (pääosin verkossa, osa oppilaitoksissa).

 • Kuulumiskierros ja arviointi: mitä edellisen kohtaamisen jälkeen on tapahtunut ja miten toimenpiteet ovat onnistuneet.
 • Suunnitelman tarkentaminen: jatkoideointi ja seuraavista toimista päättäminen.

5. Yhteinen suunnittelutyö, 3-5 tapaamista lukuvuoden 2021-2022 aikana (pääosin verkossa, osa oppilaitoksissa): Alakohtaisuuden huomioiminen liikkeen lisäämisessä / fyysisessä aktiivisuudessa.

 • Alakohtaisten liikkumisen tarpeiden kartoittaminen.
 • Alakohtaisten liikkumisen tapojen ideointi ja pilotointi.
 • Alakohtaisten liikkumisen tapojen dokumentointi.

6. Yhteisen kehittämispolun päättäminen

 • Tilannekartoitus ja muutosten dokumentointi.
 • Juurrutussuunnitelman laatiminen: Jatkokehittämisen, levittämisen ja juurruttamisen toimenpiteiden kirjaaminen.

 

Hae mukaan kehittämispolulle!

Kehittämispolulle haetaan koulutuksen järjestäjä -kohtaisesti 30.8.2020 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi johdon yhteyshenkilö sekä ”Lupa liikkua” -työryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot. Lisäksi hakemuksessa tulee nimetä tutkintoala tai tutkintoalat, joille sitoudutte kehittämään liikkumista lisääviä toimintatapoja.

Hakemus lähetetään tästä linkistä.

Valinnassa huomioidaan maantieteellinen edustavuus ja se, että mukana olisi erikokoisia koulutuksen järjestäjiä.

Lisätietoa antavat

Maria Käkelä
Verkostokoordinaattori 
maria.kakela@sakury.net
0500 830 710 

Susanna Ågren
Menetelmäkehittäjä
susanna.agren@sakury.net
0207 55 10 17  

Saija Sippola
Toiminnanjohtaja
saija.sippola@sakury.net
020 755 1014