Liikettä amisten arkeen SAKU ry:n ohjauksella

Olet täällä

SAKU ry hakee 3 - 4 koulutuksen järjestäjää kehittämään toimintaa, jonka avulla lisätään fyysistä aktivisuutta ja vähennetään passiivista istumista oppilaitosyhteisöjen arjessa.

Kehittämistyö toteutetaan lukuvuoden 2017–2018 aikana ilman merkittäviä taloudellisia investointeja kehittämällä toimintatapoja ja olemassa olevia tiloja ja välineitä. Kehittämistyö voidaan kytkeä tukemaan muita hankkeita tai tilojen rakennus- tai peruskorjausprojekteja. Kehittämistyö voidaan kohdentaa koko koulutuksen järjestäjän toimintaan tai sen yhteen tai useampaan oppilaitokseen / yksikköön.

Koulutuksen järjestäjältä edellytetään ”Lupa liikkua” -työryhmän nimeämistä ja sille kehittämistyöhön varattavaa työaikaa. Lisäksi edellytetään opetusjärjestelyjä lukuvuoden 2017-2018 aikana siten, että opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa omiin oppimisympäristöihinsä.

Kehittämispolulla ohjaajana toimii SAKU ry:n verkostokoordinaattori yhteistyössä koulutuksen järjestäjän nimeämän ”Lupa liikkua" -työryhmän kanssa. Koulutuksen järjestäjä päättää oman panostuksensa määrästä ja asetettavista tavoitteista. SAKU ry saa omaan työpanokseensa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kehittämispolun 5 rastia

1.Päätöksen teko

 • Koulutuksen järjestäjän ylimmän johdon päätös fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä oppilaitosyhteisöjen arjessa. Ilmoittautuminen kehittämispolulle.
 • Pedagogisen johdon tekemä päätös ”lupa liikkua” -työryhmän perustamisesta

2.Resursointi, tavoitteet ja toimintatavoista sopiminen

 • Koulutuksen järjestäjän ja SAKU ry:n yhteistyössä toteuttama suunnittelutilaisuus
 • Työryhmän tavoite, aikataulu ja talouden raamit. Työryhmässä on tärkeä huomioida niin johdon, opetuksen, opiskelijoiden kuin opiskelijahuollonkin edustus.
 • Kehittämispolun aikataulusta ja työmenetelmistä sopiminen

3.Lähtötilanteen arviointi ja päätös painotuksista ja ensimmäisistä toimenpiteistä

 • SAKU ry:n edustajan ohjaama tilaisuus, jossa kartoitetaan lähtötilanne ja päätetään millaisia toimenpiteitä painotetaan:
 • Päätösten pohjalta tavoiteasettelu
 • Liikkeelle lähtö: 1. toimenpiteet ja toteutussuunnitelma

4. Kontrollikohtaamiset 3-5 (osa oppilaitoksissa, osa verkossa)

 • Edellisessä kohtaamisessa sovittujen asioiden kontrolli ja arviointi
 • Suunnitelman tarkentaminen: jatkoideointi ja seuraavista toimista päättäminen

5. Yhteisen kehittämispolun maali

 • Tilannekartoitus ja muutosten dokumentointi
 • Jatkokehittämisen, levittämisen ja juurruttamisen toimenpiteiden kirjaaminen

Haku kehittämispolulle

Kehittämispolulle haetaan koulutuksen järjestäjä -kohtaisesti 2.6.2017 mennessä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi johdon yhteyshenkilö sekä ”Lupa liikkua” -työryhmän vastuuhenkilön yhteystiedot. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään osoitteella ville.virtanen@sakury.net.

Lisätietoja antavat

toiminnanjohtaja Saija Sippola
p. 020 755 1014, e: saija.sippola@sakury.net

verkostokoordinaattori Ville Virtanen
p. 020 755 1016, e: ville.virtanen@sakury.net