Kuinka voisin ottaa puheeksi rikoskokemukset nuoren kanssa?

Olet täällä

Rikosuhripäivystyksen chat on matalan kynnyksen yhteydenottokanava, jossa voi keskustella nimettömästi rikosasioista. Rikoksen uhrit, heidän läheisensä ja rikosasiassa todistavat voivat tulla keskustelemaan chattiin. Myös eri alojen ammattilaiset voivat tulla kysymään neuvoa chatista miten toimia, jos epäilee nuoren joutuneen rikoksenuhriksi. RIKUchattiin voi tulla esimerkiksi keskustelemaan tai kysymään, jos epäilee jonkin rikoksen tapahtuneen. Yleensä keskustelu nuoren kanssa alkaa sillä, että nuori kokee, ettei kaikki ole hyvin eikä hän ole varma onko tapahtunut rikosta. 

Nuoret kohtaavat rikoksia enemmän kuin aikuiset. Rikoksen tunnistaminen voi olla vaikeaa nuorelle. Nuori ei välttämättä tiedä omia oikeuksiaan, eikä osaa vaatia niitä samalla lailla kuin aikuinen. Rikoksen uhriksi joutuminen on kenelle tahansa raskasta ja voi vaikuttaa pitkälle elämässä. Nuori tarvitseekin apua ja tukea joutuessaan tällaiseen tilanteeseen.

Chatissa nuori pystyy ottamaan vaikeitakin asioita puheeksi ja keskustelun aiheena voi olla joko oma tai läheisen rikoskokemus. Nimetön keskustelu kirjoittamalla voi olla helpompi tapa ottaa puheeksi itseään vaivaava asia. Tällöin ei tarvitse miettiä mahdollisia omia reaktioita kertoessaan asiastaan, eikä pelätä kuulijan reaktioita. Esimerkiksi nuorelle voi olla vaikea puhua seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä rikoksista. Seksuaalirikosten lisäksi nuoria mietityttää paljon internetissä tapahtuvat rikokset ja kiusaaminen. Joskus rikosasioista keskusteltaessa esille nousee myös muita kuin rikoksiin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi päihteiden käyttöön ja mielenterveysongelmiin liittyviä aiheita.

Nuori ei aina tunnista tarvitsevansa apua, eikä välttämättä tiedä mistä apua voisi hakea ja saada. Rikoksen uhriksi joutuminen voi herättää erilaisia tunteita, kuten häpeää ja syyllisyyttä. Tämä voi estää nuorta kertomasta kokemuksestaan. Nuorta voi estää kertomasta myös pelko aikuisten reaktioista, varsinkin silloin, kun nuori tietää jollain tapaa rikkoneensa sovittuja sääntöjä tilanteessa, jossa rikos tapahtui. Suuri osa nuoriin kohdistuvista rikoksista ovat niin sanottua piilorikollisuutta, sillä ne eivät tule viranomaisten tietoon. 

Nuori voi oireilla monella eri tavalla ja hänen käytöksensä voi muuttua. Rikosuhrikokemus voi olla traumaattinen ja se voi aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita. Kuitenkaan aina nuoren uhrin oireilu ei näy ulospäin, jolloin nuoren rikoksen uhrin tunnistaminen voi olla vaikeaa. Nuoren oireilu voi olla monimuotoista ja sekoittua ikään kuuluvan kehitysvaiheen muutoksiin. Äkillisesti ilmaantuvat ja merkittävät muutokset nuoressa on hyvä huomioida. Nuori voi vältellä tapahtuneesta puhumista tai ajattelemista esimerkiksi pelätessään tunnereaktioita tai halutessaan unohtaa tapahtuneen. Nuoren elämänhallinta voi heikentyä. Yritys työntää tapahtumat mielestä vie paljon energiaa, jos pelottavat muistot sekä heikkouden ja haavoittuvuuden aiheuttama häpeä painavat mieltä koko ajan. Nuoren uhrin oireilu voi näkyä depressiona, huonona itsetuntona, sosiaalisina ongelmina tai levottomuutena ja keskittymiskyvyn heikkoutena. Rikosuhrikokemus voi olla myös koulunkäyntiongelmien ja väkivaltaisen käytöksen taustalla. Unettomuus ja ahdistus voivat olla oireita rikoskokemuksesta. Nuoren oireilu voi näkyä itsetuhoisena käytöksenä ja päihteiden käyttönä. Myös somaattiset oireet, kuten vatsakivut ja päänsäryt voivat olla oireita rikosuhrikokemuksesta. Nuorta voi pelottaa kertoa mahdollisista oireista leimautumisen pelossa.  

Jos nuoresta herää huoli, paras tapa on kysyä suoraan nuorelta mahdollisesta rikoskokemuksesta. On hyvä valmistautua ennakkoon puheeksiottamisen hetkeen. Ennakkoon on hyvä miettiä, mitä voi tulla keskustelussa esille ja valmistautua tulevaan. Joskus rikoskokemuksesta kuuleminen voi aiheuttaa ahdistusta ja voimakkaita tunteita. Jos aikuisen on vaikea puhua väkivallasta, ei nuorikaan siitä välttämättä puhu. Keskustelulle on hyvä varata rauhallinen paikka ja ennakkoon miettiä millaisia sanoja käyttää.  Keskustelussa on hyvä käyttää sellaisia termejä, joita nuori ymmärtää. On tärkeää kertoa nuorelle, että olet nuorta varten ja tuet häntä. Nuoren kanssa tulisi keskustella siitä, ettei asiaa voida välttämättä pitää kahdenkeskisenä vaan asian vakavuus voi vaatia asian viemistä eteenpäin, tarvittaessa poliisille tai lastensuojeluun. Tapahtumien kieltäminen ja torjuminen ovat normaaleja selviytymiskeinoja, joilla mieli yrittää säilyttää toimintakykynsä. 

On hyvä tarjota aktiivisesti nuorelle rikoksen uhrille tukea ja apua. Tieto siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi helpottaa ja vähentää nuoren pelkoja. Arjen jatkuminen mahdollisimman tavallisena on tärkeää. Säännöllisellä arjella luodaan pysyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. Rehellinen ja luottamuksellinen kohtaaminen edesauttaa nuoren selviytymistä rikoskokemuksesta. Nuoren uhrin kohtaamisessa on hyvä painottaa tekijän vastuuta rikoksesta ja ettei uhri ole syyllinen tapahtuneeseen. On tärkeä huolehtia nuoren ja koko perheen riittävistä tukitoimista. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi lastensuojelu ja muut viranomaiset. Myös monet järjestöt tarjoavat maksuttomia tukipalveluita. Nuoret rikoksen uhrit ja heidän perheensä voidaan ohjata myös Rikosuhripäivystyksen palveluiden piiriin, esimerkiksi olemalla yhteydessä lähimmälle palvelupisteelle, josta voi saada tukea ja neuvoa koko rikosprosessin ajan. 

On tärkeää, että nuorella on ympärillään erilaisia ammattilaisia tarvittaessa. Yhteistyöllä ja moniammatillisella osaamisella voidaan parantaa nuorten tilannetta. On tärkeää tukea nuoren omaa toimijuutta.  Jo se, että aikuinen osoittaa tukensa nuorelle, on iso asia. 

Myös ennaltaehkäisevällä tiedolla on merkitystä nuoren kykyyn tunnistaa tilanteita sekä selviytyä mahdollisesta rikoskokemuksesta. Rikosuhripäivystys on julkaissut maksuttomia materiaalipaketteja Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon eri teemoilla, joiden tarkoituksena on helpottaa puheeksiottoa ja antaa tietoa nuorille rikosasioista. Näitä materiaalipaketteja voi tilata ja ladata maksuttomasti www.riku.fi/materiaalipaketit. Faktatiedon antaminen ja turvataitojen kartuttaminen auttavat nuorta toimimaan turvallisesti yllättävissä ja mahdollisesti epämiellyttävissä tilanteissa. Nuori osaa tällöin valmistautua tilanteisiin ja tietää kuinka tulisi toimia ja mitä tehdä. Ennakoivalla puheeksiotolla voidaan ottaa asioita esille ennen kuin ongelmia on päässyt syntymään tai kasautumaan. Kun asioista keskustellaan ennakoivasti, vähennetään mahdollisen häpeän ja syyllisyyden tunteiden syntymistä.